ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αρίστης ποιότητας γαλακτοκομικά προϊόντα και Αρμονία με τη φύση

Ονομασία

Στόχος της ΤΕΜΠΗ είναι η παραγωγή αρίστης ποιότητας γαλακτοκομικών προϊόντων, σε συνδυασμό με τη σταθερή γεύση.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου:

Διενεργούμε αυστηρή επιλογή των πρώτων υλών, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων.

Ακολουθούμε ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης των μονάδων παραγωγής γάλακτος.

Εφαρμόζουμε σύστημα HACCP.

Εφαρμόζουμε το σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 22000.

Διατηρούμε τοπική ζώνη γάλακτος.

Συνεργαζόμαστε με αναγνωρισμένα βιοχημικά εργαστήρια για τη διεξαγωγή των ποιοτικών ελέγχων.

Εφαρμόζουμε σύστημα ιχνηλασιμότητας.

Ονομασία

Κύριο μέλημα της ΤΕΜΠΗ παράλληλα, είναι να αναπτύσσει δραστηριότητες σε αρμονία με τη φύση προκαλώντας όσο το δυνατόν λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Τομείς δράσης για την άσκηση της περιβαντολλογικής πολιτικής:

Χρήση υγραερίου ως βασική πηγή ενέργειας για τη λειτουργία της μονάδας.
Εκπομπή αερίων, όπως η νομοθεσία επιβάλλει τα όρια αυτών.
Επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, όπως αυτά καθορίζονται από τη νομοθεσία.
Εξοικονόμηση νερού.
Ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας.